قالب وبلاگ
دانستنیهای جالب و زیباترین داستانها
هر چه می گویم به قدر فهم توست

 

پا به پای کودکی هایم بیا

 کفش هایت را به پا کن تا به تا

 

 قاه قاه خنده ات را ساز کن

 باز هم با خنده ات اعجاز کن

...

 پا بکوب و لج کن و راضی نشو

 با کسی جز عشق همبازی نشو

 

 بچه های کوچه را هم کن خبر

 عاقلی را یک شب از یادت ببر

 

 خاله بازی کن به رسم کودکی

 با همان چادر نماز پولکی

 

 طعم چای و قوری گلدارمان

 لحظه های ناب بی تکرارمان

 

 مادری از جنس باران داشتیم

در کنارش خواب آسان داشتیم

 

 یا پدر اسطوره دنیای ما

 قهرمان باور زیبای ما

 

 قصه های هر شب مادربزرگ

 ماجرای بزبز قندی و گرگ

·

·

·

· غصه هرگز فرصت جولان نداشت

· خنده های کودکی پایان نداشت

 

· هر کسی رنگ خودش بی شیله بود

· ثروت هر بچه قدری تیله بود

 

· ای شریک نان و گردو و پنیر !

· همکلاسی ! باز دستم را بگیر

 

· مثل تو دیگر کسی یکرنگ نیست

· آن دل نازت برایم تنگ نیست ؟

 

· حال ما را از کسی پرسیده ای؟

· مثل ما بال و پرت را چیده ای ؟

 

· حسرت پرواز داری در قفس؟

· می کشی مشکل در این دنیا نفس؟

 

· سادگی هایت برایت تنگ نیست ؟

· رنگ بی رنگیت اسیر رنگ نیست ؟

 

· رنگ دنیایت هنوزم آبی است ؟

· آسمان باورت مهتابی است ؟

 

· هرکجایی شعر باران را بخوان

· ساده باش و باز هم کودک بمان

 

· باز باران با ترانه ، گریه کن !

· کودکی تو ، کودکانه گریه کن!

 

· ای رفیق روز های گرم و سرد

· سادگی هایم به سویم باز گرد!

 
[ شنبه 12 مهر1393 ] [ 8 ] [ ری را ] [ ]

ﺩﻟﻢ ..ﺑـﭽـﮕﯿﻤـﻮ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ !

ﭘـﺎﻫـای ﺷـﻨــﯽ ﺩﺳـﺘـﺎﯼ ﮐـﺎﮐـﺎﺋـﻮﯾـﯽ !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ ﺑـلـاﻝﻣـﯿـﺨـﻮﺭﻡ ﮐـُـﻞ ﺻـﻮﺭﺗـﻢ ﺯﻏـﺎﻟـﯽ ﺷـﻪ!

100 ﺑـﺎﺭ ﯾـﻪ ﺳــﺮﺳـﺮﻩ ﯼ 1 ﻣـﺘـﺮﯼ ﺭﻭ ﺑـﺮﻡﺑـﺎﺯﻡ ﺧـﺴﺘـﻪ ﻧـﺸـﻢ !


ﭼـﺎﯾـﯽ ﺭﻭ ﺑـﺎ 10 ﺗـﺎ ﻗـﻨـﺪ ﺑـﺨـﻮﺭﻡ !

ﺑـﺴـﺘـﻨﯽ ﻭ ﭘـﻔـﮏ ﻭ ﻟـﻮﺍﺷـک ﻮ ﺑـﺎ ﻫـﻢﺑـﺨـﻮﺭﻡ !

ﺳـر ﭼــﯿـﺰﺍﯼ ﻣـﺴـﺨـﺮﻩ ﺍﻧـﻘـﺪﺑـﺨـﻨـﺪﻡ ﺑــﯿـفـﺘـﻢ ﮐـﻒ ﺍﺗـﺎﻕ !

ﻋـﯿـﺪﯾـﺎﻣـﻮ ﺑـﺮﯾـﺰﻡ ﺗـﻮ ﺍﻭﻥﻗـُـﻠــَـﮏ !

کـفــش هـای پـاشـنـه بُــُــُــُـلـنـد مـامـانـمـو بـپـوشـم و راه بـرم !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﺑـﺎﺯﻡ ﺭﻭ ﺩﯾـﻮﺍﺭا ﻧــﻘــﺎﺷــﯽ ﮐـﻨـﻢ !


ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﻭﻗـﺘـﯽ ﮔـﺮﯾـﻪﻣـﯿـﮑـﻨـﻢ ﻣـﺎﺩﺭﻡ ﺍﺷـﮑـﻤـﻮ ﭘـﺎﮎ ﮐـﻨـﻪ ﻧـﻪ ﭘــﯿﺮﻫـﻦ ﺗـﻨـﻢ !

ﺩِﻟــَـﻢ ﻣــﯿـﺨـﻮﺍﺩ ﺷـﺒـﺎ ﺗـﻮ ﺧـﻮﺍﺏﻏـﻠـﺖ ﺑـﺰﻧـﻢ ﺟـﺎﯼ ﺍﯾـﻨـﮑـﻪ ﺣـﺮﻑ ﺑـﺰﻧـﻢ !

1000
ﺗـﻮﻣﻦ ﺗـﻮ ﺟـﯿـﺒـﻢ بـآﺷـﻪ ﺍﻣـﺎ ﺩﻟـﻢﺧــﻮﺵ ﺑـﺎﺷـﻪ !

ﻭﻟـﻢ ﮐـﻨـﯽ ﺗـﺎ ﺻـُـﺐ ﺗـﻮ ﺷـﻬـﺮﺑـﺎﺯﯼﺑـﻤـﻮﻧـﻢ !

ﺑـﺰﺭﮔـﺘـﺮﯾـﻦ ﺍﺷـﺘـﺒـﺎﻫـﻢ ﺍﯾـﻦ ﺑـﻮﺩﮐـﻪ ﺁﺭﺯﻭ ﮐـﺮﺩﻡ ﺑـﺰﺭﮒ ﺷـﻢ

ﺩﻧـﯿـﺎﯼ ﺁﺩﻡ ﺑﺰﺭﮔـﺎ خـﯿـــﻠـﯽ ﺳـﺮﺩ ﻭﺗـﻨـﻬـﺎ

[ شنبه 20 اردیبهشت1393 ] [ 23 ] [ ری را ] [ ]

عکس ‏دکتر فرزانه هوشیار فرزین‏

[ سه شنبه 9 اردیبهشت1393 ] [ 0 ] [ ری را ] [ ]

نگاره: ‏مردان بی ادعا...‏

[ جمعه 5 اردیبهشت1393 ] [ 11 ] [ ری را ] [ ]

‏// اول ارديبهشت، سالروز هجرتِ شاعرِ نقاش و نقاشِ شاعر، 
سهرابِ هميشه سپهرى
...
روزی خوام آمد ، و پیامی خوام آورد
در رگ ها ، نور خواهم ریخت
و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پُرِ خواب!

سیب آوردم،
سیب سرخ خورشید

خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد
زن زیبای جذامی را، گوشواره ای دیگر خواهم بخشید
کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ!
دوره گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت
جار خواهم زد: آی شبنم، شبنم، شبنم
رهگذاری خواهد گفت: راستی را، شب تاریکی است، 
کهکشانی خواهم دادش
روی پل دخترکی بی پاست ، دب آکبر را بر گردن او خواهم آویخت

هر چه دشنام ، از لب ها خواهم بر چید
هر چه دیوار ، از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!
ابر را، پاره خواهم کرد

من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید
دل ها را با عشق
سایه ها را با آب
شاخه ها را با باد
و بهم خواهم پیوست،
خواب کودک را با زمزمه ى زنجره ها

بادبادک ها، به هوا خواهم برد
 گلدان ها، آب خواهم داد

خواهم آمد، پیش اسبان، گاوان،
علف سبز نوازش خواهم ریخت
مادیانی تشنه ، سطل شبنم را خواهم آورد
خر فرتوتی در راه، من مگس هایش را خواهم زد

خواهم آمد سر هر دیواری ، میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره ای، شعری خواهم خواند
هر کلاغی را، کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!
 
آشتی خواهم داد
آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت

Sohrab Sepehri
دفتر حجم سبز، شعر: و پيامى در راه
عكس: گرداننده برگه‏


...
روزی خوام آمد ، و پیامی خوام آورد
در رگ ها ، نور خواهم ریخت
و صدا خواهم در داد: ای سبدهاتان پُرِ خواب!

سیب آوردم،
سیب سرخ خورشید

خواهم آمد، گل یاسی به گدا خواهم داد
زن زیبای جذامی را، گوشواره ای دیگر خواهم بخشید
کور را خواهم گفت: چه تماشا دارد باغ!
دوره گردی خواهم شد، کوچه ها را خواهم گشت
جار خواهم زد: آی شبنم، شبنم، شبنم
رهگذاری خواهد گفت: راستی را، شب تاریکی است،
کهکشانی خواهم دادش
روی پل دخترکی بی پاست ، دب آکبر را بر گردن او خواهم آویخت

هر چه دشنام ، از لب ها خواهم بر چید
هر چه دیوار ، از جا خواهم برکند
رهزنان را خواهم گفت: کاروانی آمد بارش لبخند!
ابر را، پاره خواهم کرد

من گره خواهم زد، چشمان را با خورشید
دل ها را با عشق
سایه ها را با آب
شاخه ها را با باد
و بهم خواهم پیوست،
خواب کودک را با زمزمه ى زنجره ها

بادبادک ها، به هوا خواهم برد
گلدان ها، آب خواهم داد

خواهم آمد، پیش اسبان، گاوان،
علف سبز نوازش خواهم ریخت
مادیانی تشنه ، سطل شبنم را خواهم آورد
خر فرتوتی در راه، من مگس هایش را خواهم زد

خواهم آمد سر هر دیواری ، میخکی خواهم کاشت

پای هر پنجره ای، شعری خواهم خواند
هر کلاغی را، کاجی خواهم داد
مار را خواهم گفت: چه شکوهی دارد غوک!

آشتی خواهم داد
آشنا خواهم کرد
راه خواهم رفت
نور خواهم خورد
دوست خواهم داشت

دفتر حجم سبز، شعر: و پيامى در راه

[ سه شنبه 2 اردیبهشت1393 ] [ 21 ] [ ری را ] [ ]


آیا ميدانستيد تخته نرد چگونه و توسط چه کسي ابداع شد و چه فلسفه زيبا و عبرت آموزي در پس آن نهان است؟ تخته نرد توسط بزرگمهر ابداع شد و اما داستان پيدايشش:
در زمان پادشاهي انوشيروان خسرو پسر قباد، پادشاه هند «ديورسام بزرگ» براي سنجش خرد و دانايي ايرانيان و اثبات برتري خود شطرنجي را که مهره هاي آن از زمرد و ياقوت سرخ بود، به همراه هدايايي نفيس به دربار ايران فرستاد و «تخت ريتوس» دانا را نيز گماردهء انجام اين کار ساخت. او در نامه‌اي به پادشاه ايران نوشت: «از آنجا که شما شاهنشاه ما هستيد، دانايان شما نيز بايد از دانايان ما برتر باشند.. پس يا روش و شيوهء آنچه را که به نزد شما فرستاده‌ايم (شطرنج) بازگوييد و يا پس از اين ساو و باج براي ما بفرستيد». شاه ايران پس از خواندن نامه چهل روز زمان خواست و هيچ يک از دانايان در اين چند روز چاره و روش آن را نيافت، تا اينکه روز چهلم بزرگمهر كه جوانترين وزير انوشيروان بود به پا خاست و گفت: «اين شطرنج را چون ميدان جنگ ساخته‌اند كه دو طرف با مهره هاي خود با هم مي‌جنگند و هر كدام خرد و دوراندي
شي بيشتري داشته باشد، پيروز مي‌شود.» و رازهاي کامل بازي شطرنج و روش چيدن مهره ها را گفت. شاهنشاه سه بار بر او درود فرستاد و دوازده هزار سکه به او پاداش داد. پس از آن «تخت ريتوس» با بزرگمهر به بازي پرداخت. بزرگمهر سه بار بر تخت ريتوس پيروز شد. روز بعد بزرگمهر تخت ريتوس را به نزد خود خواند و وسيلهء بازي ديگري را نشان داد و گفت: اگر شما اين را پاسخ داديد ما باجگزار شما مي شويم و اگر نتوانستيد بايد باجگزار ما باشيد.» ديورسام چهل روز زمان خواست، اما هيچ يک از دانايان آن سرزمين نتوانستند «وين اردشير» را چاره گشايي کنند و به اين ترتيب شاه هندوستان پذيرفت كه باجگزار ايران باشد.

تخته نرد : کره زمين

30 مهره : نشان گر 30 شبانه روز يک ماه

24 خانه : نشانگر 24ساعت شبانه روز

4 قسمت زمين : 4 فصل سال

5 دست بازي: 5 وقت يک شبانه روز

2 رنگ سياه و سپيد : شب و روز

هر طرف زمين 12 خانه دارد : 12 ماه سال

زمين بازي : آسمان

تاس: ستاره بخت و اقبال

گردش تاس ها : گردش ايام

مهره ها: انسان ها

گردش مهره در زمين: حرکت انسان ها (زندگي )

برداشتن مهره در پايان هر بازي : مرگ انسان ها

اعداد تاس :

1 : يکتايي و خداپرستي

2 : آسمان و زمين

3 : پندار نيک ؛ گفتار نيک ، کردار نيک

4 : شمال ، جنوب، شرق، غرب

5: خورشيد ؛ ماه ، ستاره ، آتش ، رعد

6 : شش روز آفرينش

[ یکشنبه 31 فروردین1393 ] [ 12 ] [ ری را ] [ ]

 
 
 

 
 
 
      
 
 


 
 
[ شنبه 30 فروردین1393 ] [ 11 ] [ ری را ] [ ]

یکی از اندیشمندان انگلیسی درباره آیة الکرسی می‌گوید: آیه‌ای در قرآن وجود دارد که هیچ‌گاه از خواندن آن خسته نمی‌شوم و دوست دارم درباره آن بیاندیشم.

به گزارش حوزه نیوز، آیت الله کریمی جهرمی طی سخنانی در شهر گلپایگان به آثار و برکات آیة الکرسی و جایگاه آن در میان آیات قرآن کریم پرداخته و ماجرای علاقه مندی یک دانشمند انگلیسی به این آیات را بیان کرده است.

این استاد حوزه علمیه، ماجرا را چنین نقل کرده است:

« این نقل در کتاب «الاسلام دین الفطرة والحرّیه» نوشته «جاریش» از نویسندگان مشهور مصری آمده است که این دانشمند انگلیسی بیان می‌دارد که، آیه ای در قرآن است که از خواندن آن خسته نمی شوم و دوست دارم در باره آن بیاندیشم که در این آیه، خدا را چنان توصیف کرده که بزرگان ادیان با آن هوش و ذکاوت‌های بالا از ارائه چنان توصیفی راجع به ذات اقدس الهی عاجز و ناتوان اند و در پایان نیز گفت که این آیه، «آیة الکرسی» است.

این نویسنده مصری در ادامه خطاب به خوانندگان خود، آنان را به جان پدرانشان قسم می‌دهد که کدام یک از آنها تا این اندازه به معانی و محتوای این آیه دقت کرده اند؛ یعنی نشان می‌دهد که ما مسلمانان هنوز به عمق این آیه شریف توجه نداشته ایم.

[ پنجشنبه 28 فروردین1393 ] [ 10 ] [ ری را ] [ ]

جالب است
ثبت احوال همه چیز را در شناسنامه ام نوشته است
ب جز احوالم ...


[ دوشنبه 18 فروردین1393 ] [ 0 ] [ ری را ] [ ]


http://axgig.com/images/09846081437406849536.jpg

http://axgig.com/images/05219530210965216704.jpg

http://axgig.com/images/42652333718133516644.jpg
[ شنبه 16 فروردین1393 ] [ 13 ] [ ری را ] [ ]

http://axgig.com/images/59610363723073476835.jpg


http://www.ayehayeentezar.com/gallery/images/78457288549983957873.gif

[ پنجشنبه 29 اسفند1392 ] [ 13 ] [ ری را ] [ ]بر روی بوم زندگی هر چیز می خواهی بکش

زیبا و زشتش پای توست ، تقدیر را باور مکن


تصویر اگر زیبا نبود ، نقاش خوبی نیستی
از نو دوباره رسم کن ، تصویر را باور مکن


خالق تو را شاد آفرید ، آزاد آزاد آفرید
پرواز کن تا آرزو ، زنجیر را باور مکن ... !


[ یکشنبه 27 بهمن1392 ] [ 11 ] [ ری را ] [ ]

علی جناب کارگردان سینما شب گذشته در اینستاگرام شخصی اش متنی نوشتند که واقعا تاسف بار می باشد


" یكي به من بگه توو دولت تدبير و اميد كه انتظار داريم همه چيز شفاف و زلال باشه چطور ميشه كه خود من ديشب با يكي از داورا صحبت كردم با اطمينان به من گفت ماها به حامد بهداد قطعي راي داديم و امضا شده در پاكت رفته اما در كمال ناباوري اسم عطاران از توو پاكت بيرون مياد!!! داور محترم هم اينقدر جوان نبود كه بخواد با من شوخي كنه!! واقعن يكي به من جواب بده!!! "

علی جناب
یادداشت پرویز پرستویی درباره جشنواره فجر 32


متن کامل یادداشت پرستویی به شرح زیر است: «امروز، روز آخر بود... خدا را شکر که تمام شد...
خدا را شکر که آسمان، زمین‌گیرمان کرد و در محاصره برف ماندیم و نتوانستیم بیاییم و نیامدیم... با خودم می‌اندیشم که اگر من هم در آن سالن و سالن‌های کذایی بودم و عکس‌العمل‌ها را می‌دیدم و می‌شنیدم، چه می‌کردم؟! چه می‌توانستم بکنم؟! پاسخی که جز «هیچ» نمی‌توانم به خودم بدهم، خدا را شکر می‌کنم که نبودم ....

به خدا که این گونه برخورد در شان و شئون فرهنگی ما نیست...

به خدا که مردم، آدم‌های عادی، آنهایی که به عشق شان کار می‌کنیم و دغدغه‌ شان را داریم، خیلی راحت‌تر و بی‌بغض‌تر فیلم‌هایمان را تماشا می‌کنند...

به خدا که این حب و بغض‌ها قشنگ نیستند....

چرا ما نمی‌توانیم مثل تمام جشنواره‌های تمام دنیا فیلم ببینیم و ارزیابی و انتقاد سازنده و اساسی‌مان را بکنیم و بگذاریم که سینمایمان ارتقا پیدا کند و در سراشیبی تمسخر و «تو افتضاح بودی» و «من بهترم» و ... نیفتیم؟!

به خدا که ما، لااقل خودمان، نباید با خودمان چنین رفتاری بکنیم... آخر فکر نمی‌کنید که مردم چه می گویند؟ مخاطبین‌مان را می‌گویم...

همیشه گفته‌ام و می‌گویم که این 10 روز، نوروز سینماست و ما هر سال در این روزهای سرد بهمن، با مهر به یکدیگر و با عشق به مردم، داغ می‌شویم و برای یک سال آینده، گرما ذخیره می‌کنیم... همه‌مان در کنار هم...

ولی دریغا از امسال...

دوستان و همکاران، به نظرتان بد نشد که پیشکسوت‌ها را حرمت ننهادید و نقد و استهزا را اشتباه گرفتید و به جای تفکر و تلاش بر رفع مشکلات خودتان و خودمان، انگشت بر ایراد دیگران فشردید و در این راه، حتی از مردود شمردن نظر داوران نیز دریغ نورزیدید؟!... به نظرتان کارتان بد نبود؟ ناجور نشد؟! مردم چه گفتند؟ چه می‌گویند؟...

بگذریم که گذشت...

کاش می‌شد دردهایی که در سه فیلم حاضر در جشنواره، در سکوت و نگاه فرو خوردم، بیرون بریزم...

چه خوب شد که من آن جا نبودم...»

من پرویز پرستویی

22 بهمن 1392


[ پنجشنبه 24 بهمن1392 ] [ 16 ] [ ری را ] [ ]

یک کارگردان سینما با اشاره به مولفه‌های تکراری و فضاهای تلخ آثار این دوره از جشنواره فیلم فجر عنوان کرد بازی حامد بهداد در فیلم «زندگی جای دیگری است» به کارگردانی منوچهر هادی تحسین برانگیز است.

محمد زرین‌دست کارگردان سینما درباره ارزیابی خود از فیلم های این دوره از جشنواره فیلم فجر به خبرنگار مهر گفت: موفق نشدم همه فیلم‌های این دوره از جشنواره را ببینم اما در میان آثاری که به تماشای آنها نشستم فیلم‌های «خط ویژه» مصطفی کیایی و «زندگی جای دیگری است» به کارگردانی منوچهر هادی ویژگی های یک فیلم استاندارد و با کیفیت را داشتند. بازی حامد بهداد در «زندگی جای دیگری است» قابل تحسین بود. متاسفانه فیلم های «چ» و «شیار 143» را نتوانستم ببینم اما شنیده ام که این آثار توجه مخاطبان را به خود جلب کرده‌اند.

کارگردان «قفس طلایی» ادامه داد: برخلاف پیش‌بینی که از قبل در مورد فیلم های جشنواره می شد اکثر آثار این دوره از مضامین و مولفه های تکراری بهره برده‌اند. وجود افرادی که مدام سیگار می‌کشند، مسئله نازایی و رحم اجاره‌ای و حضور قطار و فضاهای تلخ و تیره در فیلم‌های این دوره به وفور مشاهده می شود تا جایی که این عناصر در اکثر فیلم‌ها به شکل نامطلوبی قابل مشاهده است.

وی در پایان تاکید کرد: امیدوارم در روزهای آینده شاهد آثار شگفتی‌ساز جشنواره باشیم چون در روزهای اخیر معمولا فیلم‌هایی را دیدیم که از ضعف ساختاری و ریتم کند و نامناسبی برخوردار بودند. البته نظم و انظباط در این دوره در کاخ جشنواره بسیار مناسب‌تر از دوره های گذشته است و این نشان از برنامه ریزی مسئولان در جشنواره فیلم فجر دارد.


[ دوشنبه 21 بهمن1392 ] [ 22 ] [ ری را ] [ ]
روستاهای پلکانی، یکی از جاذبه های تورسیتی در نقاط کوهستانی هستند. روستاهایی که در مناطق بکر و عموما صعب العبور ساخته شده اندو شکل و شمایل کوچه ها و معابر ان از دور باعث زیبایی حیرت انگیزی شده و در هم رفتگی ساختمان ها و کوچه ها در آنها هم محیط زندگی جالبی را برای این روستانشینان به وجود می آورد. البته این روستاها آنطور که در بیشتر پوسترها دیده می شود اروپایی هستنتد اما در کشور خودمان هم در سرزمین های کوهستانی، روستاهای پلکانی زیادی وجود دارد. در اینجا با 10 تای آنها آشنا می شویم.


زیباترین روستای تمام سنگی

اگر می خواهید از دیدن یک معماری سنگی بی نظیر لذت ببرید باید به روستای پالنگان بروید. یکی از مهمترین جاذبه های این روستا سنگچین بودن خانه هایش است. این روستا به خاطر معماری سنگچینی، زیباترین روستای پلکانی تمام سنگی ایران است. برای رفتن به این روستا باید خودتان را به 45 کیلومتری شهر کامیاران و ابتدای روستای اورامان تخت کردستان برسانید. روستایی که قدمتش به پیش از اسلام بازمی گردد. «چشمه های پرآب، دره ای زیبا به نام تنگیور و نمای تمام سنگی، جلوه خاص و منحصر به فردی به این روستا بخشیده است.»

مصطفی منصوری کارشناس گردشگری با گفتن این حرف ها از جاذبه های دیگر روستای پالنگان برایمان می گوید: «تابستان های معتدل و سرسبز و زمستان های پوشیده از برف پالنگان باعث می شود که این روستا در همه فصول مثل گوهری در میان کوه ها بدرخشد.»


البته تصور نکنید که اینها تنها جاذبه های گردشگری روستای پالنگان است چرا که وقتی به این روستا برسید می توانید از قلعه زیبا و تاریخی اینجا هم بازدید کنید. قلعه ای که چهار قرن قدمت دارد. «البته به لیست گردشگری تان می توانید چشمه های دائمی آب معدنی و آبشارهای پلکانی این روستا را هم اضافه کنید.»

حالا اگر با این توصیف ها از روستای تمام سنگی پالنگان حال و هوای آنجا را کرده اید، باید به شما بگوییم که برای رسیدن به این منطقه کوهستانی باید فکر تردد با وسایل نقلیه موتوری را از سرتان بیرون کنید. چون از یک مسیر به بعد باید روی پاهایتان حساب باز کنید.

ماسوله دوم

در دامنه کوه های بینالود روستایی جا خوش کرده که می توان آن را از جاذبه های دیدنی و طبیعی مشهد به حساب آورد. روستای کنگ چشم اندازهای کوهستانی زیبا و چشم های روان دارد. مهدی رضوانی کارشناس گردشگری اداره میراث فرهنگی مشهد می گوید: «کنگ در لغت به معنای پرنده ای قوی پنجه یا دژی مستحکم است. این روستا در 19 کیلومتری غرب طرقبه و 29 کیلومتری شهر مشهد واقع شده.» معماری روستای کنگ شباهت بسیار زیادی به معماری ماسوله دارد و بام هر خانه حیاط منزل خانه بالادستی آن است. مسجد و تکیه ای 150 ساله از جاذبه های گردشگری این روستاست.البته تصور نکنید که روستای کنگ یک روستای خشک و بی آب و علف است چرا که این روستای پلکانی را اهالی به خاطر باغ های سرسبزی که دارد می شناسد. «پیشنهاد ما به شما این است که در هنگام ورود به این روستا حتما از دستپخت بانوان کنگانی بچشید. در سرمای زمستان آش گزینه دلچسبی محسوب می شود و آش لذیذی که با نوعی سبزی کوهی و سیب زمینی در این روستا پخته می شود بسیار خوشمزه و مورد توجه گردشگران است. غذایی محلی که به آن «گرتله» می گویند.»

در حال حاضر این روستا علاوه بر گردشگران پاتوق کوهنوردان ماجراجوست. در واقع وجود کوهستان زیبا و پرشیب روستای کنگ این کوهنوردان را به اینجا می کشاند.

روستای شگفت انگیز ایران

خیلی ها با مناظر حیرت انگیز و دیدنی مناطق جلفا، کلیبر و ارسباران آشنایی دارند. روستای مورد نظر ما هم در حاشیه سواحل ارس و در دل کوه های سر به فلک کشیده یا قوتی سبز، جا خوش کرده است. یعنی جایی در استان آذربایجان شرقی.

آسمان آبی، رود روان، جنگل و حتی تردد گروهی از آهوان در روستا باعث شده تا «اشتبین» به روستای شگفت انگیز ایران مشهور شود. روستایی که قدمتش به زمان شاه طهماسب صفوی بازمی گردد. احسان قلی پور کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری استان آذربایجان شرقی درباره این روستا می گوید: «اشتبین از مجموعه سه آـبادی به نام های هراس، سیاوشان و جعفرآباد تشکیل شده و سابقه تاریخی کهنی داراد. چندین کتیبه به خطر ثلث مربوط به زمان شاه طهماسب صفوی، یک گورستان قدیمی، کتیبه های مرمرین مربوط به قرن های نهم و دهم هجری حکایت از پیشینه تاریخی گرانبهای اشتبین دارد.»خانه های روستای اشتبین معماری بسیار زیبایی دارد و در اینجا هم حیاط هر خانه پشت بام خانه دیگر است اما چیزی که در این روستا، به وضوح توجه هر بیننده ای را به خود جلب می کند وجود کارگاه های تولید ابریشم در کوچه پس کوچه هاست. «در اشتبین گردشگران می توانند از میوه های باغی و محصولات جالیز اشتبین که بسیار مرغوب هستند استفاده کنند.» انار، انجیر، گردو، گلابی، آلبالو، زردآلو، انگور، سماق، زغال اخته، ازگیل، انگور و توت از جمله محصولات تر و تازه باغات این روستا به حساب می آیند.

نگین نیشابور

اینجا بوژان است. روستایی که مروارید گردشگری نیشابور به حساب می آید. شهر نیشابور یکی از شهرهای مهم و پر رونق گردشگری ایران بوده است. در هنگام ورودتان به نیشابور می توانید از جاده آسفالتی که به این شهر ختم می شود، وارد روستایی زیبا با آب و هوایی خاص و طبیعتی منحصر به فرد شوید.

در اینجا آبشاری زیبا و رودخانه ای که اطرافت آن را باغ های میوه پوشانده، چشم اندازی رویایی را برای گردشگران رقم زده است. مهدی رضوانی کارشناس گردشگری مشهد درباره روستای بوژان اینطور تعریف می کند: «بوژان با ارتفاع 1600 متر در 13 کیلومتری شمال شرق نیشابور و 120 کیلومتری مشهد واقع شده. بافت این روستا به شکل پلکانی است و از معماری سنتی و خاصی الهام گرفته که بازدید از آن خالی از لطف نیست.»این روستای کوهستانی که در دره جنوبی بینالود قرار گرفته دارای آب و هوای معتدل کوهستانی با زمستان های سرد و تابستان های معتدل است. «در مورد وجه تسمیه بوژان چند نظریه وجود دارتد. اول اینکه بوژان به معنای رشد کرده است، دوم اینکه نام گیاهی است که برگ های ریز و ساقه های دراز دارد و در این روستا به وفور یافت می شود و سوم اینکه کلمه بوژان گرفته شده از پسوند مناطقی است به نام چشمه ساران یا مرغزاران.» اما در نهایت به گفته آقای رضوانی بوژان به معنای مکانی است که در آن درختان سرسبز و رودهای پر آب جاری است.

جواهر کردستان

«اورامان تخت» همه ساله پذیرای تعداد زیادی از گردشگران خارجی وداخلی است و از دیگر روستاهای پلکانی معروف تر است. اورامان در دل رشته کوه های زاگرس و ابتدای حوضه آبریز یکی از رودخانه های کردستان واقع شده. روستایی با معماری منحصر به فرد که در میان جاده های پر پیچ و خم مثل سرو روییده است. شیب تند و وجود کوه هایی بلند در این روستا، چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند.

«برای رسیدن به اورامان تخت از دو مسیر می توانید وارد شوید چرا که این روستا از یک طرف در 65 کیلومتری مریوان و از طرف دیگر در 170 کیلومتری سنندج جا خوش کرده.»

مصطفی منصوری کارشناس گردشگری استان کردستان این حرف ها را می زند و در ادامه می افزاید: «اورامان تخت یعنی مرکز سلطنت. این مکان در گذشته مرکز حکومت اورامی ها بوده است.»


به گفته آقای منصوری آنچه که گردشگران خارجی و داخلی را به این روستای زیبا و متمدن می کشاند، برگزاری مراسمی است که هر ساله در این روستا اجرا می شود. «در اینگونه مراسم اهالی روستا در آ« با لباس محلی خود ظاهر می شوند و اقدام به برپایی رسوم خاص خود می کنند و در این مراسم شما فرصت این را دارید که از غذاهای محلی که در طول مراسم پخش می شود بچشید و یک روز شاد و به یادماندنی را در کنار اهالی این روستا رقم بزنید.»

روستایی با نمای صندل

اسفیدان یا اسپیدان فرقی نمی کند. جایی که ما به هوای دیدن دره ها، آبشارها و قلعه های بکر و نادرش می رویم دیگر نام آن نمی تواند فرقی برایمان داشته باشد. چرا که تنها چیزی که با پایان این سفر رویایی در ذهنمان خواهد ماند طبیعت بکر منطقه اسپیدان است. این روستا در میان دره ای زیبا واقع شده و اطراف آن را کوه های مرتفعی فرا گرفته است. مهدی رضوانی کارشناس میراث فرهنگی منطقه صحبت های خود را از زیبایی های اسپیدان اینطور شروع می کند: «روستای اسپیدان در شهرستان بجنورد واقع شده. اینجا را همه به خاطر آب و هوای خوشی که دارد می شناسند.»

اسپیدان یکی از روستاهای بزرگ استان خراسان شمالی به حساب می آید. روستایی که قدمت آن نزدیک به هشت قرن است. «درختان صندل با قطر تنه حدود 2.65 متر نماد و سمبل این روستاست.»اسپیدان با بافت قدیمی و پلکانی زیبا، در میان دره ای سرسبز واقع شده اما از دیگر جاذبه های آن می توان به وجود چشمه آب معدنی و آبشار هنرور در فاصله سه کیلومتری اسپیدان اشاره کرد. «تاش قلعه، در غرب اسپیدان واقع شده. دیواره ای صخره ای که نشان از گذشته های دور دارد. برج فاری مالاق و قارقه برج های سنگی قدیمی در اطراف روستا بوده که هنوز قسمتی از پایه های آن باقی مانده است.»

هواخوری در هجیج

هجیج در دامنه کوه واقع شده. دارای گیاهانی خودرو، گل های رنگارنگ و درختاتنی سر به فلک کشیده است. همین ها کافی است تا پای گردشگران به هجیج باز شود. می پرسید هجیج کجاست؟ روستایی واقع در استان کرمانشاه. منطقه ای که می گویند یکی از پرجاذبه ترین نقاط استان و از مناطق دیدنی اورامانات است و در 25 کیلومتری شهرستان پاوه قرار دارد. در این روستا هم می توانید با بالا رفتن از پله ها و عبور از میان خانه های پلکانی شکل و دیدن معماری بی نظیر هجیج حسابی سرگرم شوید.احسان احمدی نصر مسئول روابط عمومی میراث فرهنگی استان کرمانشاه می گوید: «هجیج روستای پلکانی پرپیچ و خم با خیابان های نیم دایره ای و ساختمان هایی مشرف به دره است. وجود رودخانه سیروان، هجیج را به یکی از شگفت انگیزترین روستاهای ایران تبدیل کرده است. «خانه های هجیج همگی از سنگ ساخته شده است و همین مسئله چشم انداز زیبایی به این روستای پلکانی بخشیده است.»

به گفته آقای نصر چشمه بل که آب آن به رودخانه سیروان می ریزد، از دیگر جاذبه های روستا هجیج به شمار می رود. جالب اینکه آب این چشمه در هیچ فصلی از سال کم نمی شود و از بهترین آب معدنی های جهان به حساب می آید.

سرزمین شکوفه های سیب

شاید دلتان بخواهد برای چند روز هم که شده از دغدغه های شهری دور شوید و به جایی بروید که به سرزمین شکوفه های سیب معروف است. منطقه ای که بوی شکوفه های سیب هوش از سرتان می پراند. از روستای پلکانی روبین در 24 کیلومتری شمال اسفراین و 52 کیلومتری جنوب شرقی بجنورد حرف می زنیم. منطقه ای که در میان یکی از دره های دامنه جنوبی کوه آلاداغ شده است. «کوچه های پیچ در پیچ، بافت قدیمی خانه هات و شیب کوچه ها از مشخصات بارز این روستای رویین است.»رضوانی کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری مشهد می گوید: «به رویین، روستای شکوفه های سیب می گویند، چرا که هنگام بهار تنها چیزی که چشم نوازی می کند، شکوفه های درخت سیب است که منظره زیبا و چشم نوازی را به این روستای پلکانی می بخشد. در میان کوه های سر به فلک کشیده آلاداغ، زیبایی مسحورکننده این روستا با خانه های پلکانی، باغ های انبوه میوه و دره ها و شکوفه های سیب صحنه زیبایی را از رویین به نمایش گذاشته است.»

به گفته آقای رضوانی ساخت خانه های این روستا در ارتفاعات و همچنین وجود رودخانه ای پر آب در این روستا باعث سرسبزی آن شده و به خاطر همین سرسبزی است که این روستا، به رویین شهرت پیدا کرده است. «رویین با قدمتی 500 ساله و تپه های باستانی توانسته جزو یکی از برترین روستاهای پلکانی ایران در نظر گرفته شود.»

به دور از مدرنیسم

«انگار در این روستا زمان متوقف شده چرا که اهالی این روستا با همان ساختار و شکل سنتی زندگی می کنندو سبک زندگی شان تا به حال تغییری نکرده است. علاوه بر فرهنگ و آداب و رسوم روستاییان، گویش شان هم دست نخورده باقی مانده است. در واقع در اینجا از مدرنیته و زندگی شهری خبری نیست.»

کیوان نامجو کارشناس گردشگری چهارمحال و بختیاری، از روستای «سر آقا سید» کوهرنگ برایمان می گوید. به گفته او پس از عبور از مسیر پر پیچ و خم و کوهستان های استان چهارمحال و بختیاری به آبادی می رسیم که از میان کوه ها سر بر کشیده، روستای زیبایی به نام سر آقا سید کوهرنگ. «سر آقا سید در فاصله 140 کیلومتری شهر کرد قرار دارد با خانه هایی تمام خشت و همچنین معماری پلکانی. این روستا به ماسوله زاگرس هم معروف شده است.»به گفته نامجو، معماری روستای «سر آقا سید» کوهرنگ مانند تمام روستاهای پلکانی ایران است. در این روستا مثل ماسوله پشت بام ها، حیاط منزل بالایی هستند. این روستا علاوه بر معماری زیبا دارای چشمه سارها، باغ های میوه و طبیعت سرشار از زیبایی منحصر به فرد در استان است: «نام این روستا از امامزاده ای به نام سر آقا سید گرفته شده.»

به گفته آقای کارشناس فصل های بهار و تابستان بهترین زمان برای رفتن و پیدا کردن خلوتی برای آرامش در این روستاست تا بتوان چند روزی از زندگی شهری رها شد و در طبیعت این روستا خوش گذراند.

روستایی با لباس سیب و زردآلو

اگر انبوه و تراکم درختان سیب و زردآلو مجال بدهد، می توانید از لابلای آنها منظره جالب خانه هایی را ببینید که معماری شان با کاه و گل اندود کردن گره خورده است. خانه ها پشت به پشت هم، مثل قطاری از الوار، از دامنه کوه بالا رفته اند و تمام فضای موجود بین آنها را درختان بلند و کهنی پر کرده است که آویزهای زرد، سبز و سرخی از جنس زردآلو، گردو و سیب دارد.احسان قلی پور کارشناس گردشگری در این باره می گوید: «زنوزق روستایی است که در دل کوه های سرسبز آذربایجان شرقی واقع شده. این روستا بیش از 800 سال قدمت دارد. گورستان قدیمی با سنگ نوشته های مربوط به قرن نهم هجری قمری، قلعه زنوزق، آبشار دامجی قیه و سد قلعه از جاذبه های تاریخی این روستا به شمار می آیند.»

زنوزق علاوه بر زیبایی بی مانندش این روزها عنوان بزرگترین روستای پلکانی ایران را یدک می کشد.

[ چهارشنبه 9 بهمن1392 ] [ 18 ] [ ری را ] [ ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

هوا خوبه، تو هم خوبی،
منم بهتر شدم انگار

یه صبح دیگه عاشق شو،
به یاد اولین دیدار

به روت وا میشه چشمایی
که با یاد تو می بستم

چه احساسی از این بهتر،
تو خوابم عاشقت هستم

تو می چرخی به دور من
کنارت شعله ور می شم

تو تکراری نمی شی من
بهت وابسته تر می شم

تبت هر صبح با من بود،
تب گل های داوودی

تبی که تازه می فهمم
تو تنها باعثش بودی

تو خورشید رو قسم دادی،
فقط با عشق روشن شه

یه کاری با زمین کردی که
اینجا جای موندن شه

تو می چرخی به دور من
کنارت شعله ور می شم

تو تکراری نمی شی من
بهت وابسته تر می شم
پيوندهای روزانه
موضوعات وب
امکانات وب


جاوا اسكریپت